سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج
قاسم توحیدلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آیدین حمیدی – استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر سطوح تنش کم آبی و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی و ریختی بذور تولیدی سویا آزمایشی به صورت سویا در آزمایشگاه کیفی موسسه ثبت و گواهی بذر ونهال M فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی بذور رقم ۷ کرج انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تنش کم آبی اعمال شده بر گیاهان مادری با سه سطح ۵۰ (بدون تنش) و ۱۰۰ (تنش و دو تاریخ کاشت گیاهان مادری که شامل یک خرداد و A متوسط) و ۱۵۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس یک تیر بودند. نتایج نشان داد در بذور بدست آمده از تاریخ کاشت اول خرداد افزایش تنش باعث کاهش وزن هزار دانه ، چگالی بذر و هم چنین باعث افزایش در هدایت الکتریکی بذر شده است. ولی در تاریخ کاشت اول تیرماه برترین تیمار ها از لحاظ صفات مذکور مربوط به بذور بدست آمده از سطح تنش شدید می باشند. آزمون جوانه زنی استاندارد نیز نشان داد در تاریخ کاشت اول خرداد با افزایش سطوح تنش از ویژگی های کیفی بذر کاسته شده است که در حالت تنش شدید بذور از متوسط زمان لازم برای جوانه زنی بیشتری و ضریب سرعت جوانه زنی کمتری برخوردار بودند. این بذور در صفاتی همچون وزن تر گیاهچه و طول ساقه چه با ۲۵ ٪ کاهش، از پایین ترین ویژگی های کیفی برخوردار بودند. این در حالی است که در تاریخ کاشت اول تیرماه در اکثر صفات مورد ارزیابی، تنش کم آبی اثر سوء روی کیفیت بذور به دست آمده نداشته است.