سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد زمان علاءالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و من
سید علیرضا موحدی نائینی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
فرهاد خرما لی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مهمترین عامل محدود کننده رشد گندم در خاک های دانشکده پردیس کشاورزی گرگان، پتاسیم قابل جذب می باشد. تحقیقات پیشین نشان داده است که در این خاک ها با سطح ویژه بالا و لایه دو گانه پخشیده من قطع الکتریکی، ما بین جذب پتاسیم توسط گندم و پتاسیم عصاره گیری شده با استات آمونیوم نرمال همبستگی وجود ندارد ولی با پتاسیم عصاره گیری شده توسط تترا فنیل بران سدیم، همبستگی قوی ملاحظه می شو د. برای بررسی تاثیر سطح ویژه بر همبستگی میزان پتاسیم با دو عصاره گیر استات آمونیوم نرمال و تترا فنیل بران سدیم، همبستگی پتاسیم تبادلی (عصاره گیری با استات آمونیوم) و قابل جذب گیاه (عصاره گیری با تترافنیل بران سدیم) با سطح ویژه این خاک ها در ۲۷ نمونه خاک از استان های گلستان و تهران مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین میزان پتا سیم با دو روش غیر معنی دار بود، ولی تنها همبستگی پتاسیم قابل جذب (تترا فنیل بران سدیم) با سطح ویژه معنی دار بود. ممکن است با افزایش سطح ویژه و افزایش نسبت سطوح جامد به عصاره گیر مدت زمان عصاره گیری با استات آمونیوم در برخی از خاک ها برای عصاره گیری همه پتاسیم تبادلی کافی نباشد.