سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا پورعلی لاکلایه – دکتری حسابداری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدحسین نورحسینی نیاکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

تحقیق حاظر تاثیر سرمایه فکری بر شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. این موضوع از طریق بررسی اثر سرمایهفکری به عنوان متغیر مستقل که با استفاده از مدل پالیک محاسبه می گردد بر بازده سهام، بازدهحقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده این شرکتها به عنوان متغیر وابسته آزمون میشود. جامعه آماری تحقیق شامل ۷۸ شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده که در فاصله سال- های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ دارای شرایط تعیین شده برای جامعه آماری باشند. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه معنادار و مثبتی بین سرمایه فکری و بازده سهام شرکتهایخصوصی و رابطه مثبت معناداری بین سرمایه فکری و بازده سهام شرکتهای دولتی داشته. رابطه بین سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های دولتی و همینطور شرکتهای خصوصی مثبت و معنادار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های خصوصی و دولتی بین سرمایه فکری و ارزش افزوده خالص رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. از طرف دیگر تفاوت معناداری بین تاثیر سرمایه فکری بر بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده خالص در شرکتهای خصوصی و دولتی مشاهده نشد