سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری- واحد علوم و تحقیقات هرمزگان- دان
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ،گروه حسابداری و مدیریت، علی آ

چکیده:

درجریان اصلاح زیرساختهای اقتصادی،تحول بازار سرمایه از ضروری ترین اولویت هاست.سرمایه گذاران مهم ترین بازیگران در بازار سرمایه هستند و تصمیم های آن ها مهم ترین نیروی شکل دهندهی بازار است. لذا ما در این تحقیق به یررسی تاثیر یکی از اجزای سرمایه فکری (سرمایهانسانی) برعایدی سرمایه ای سرمایه گذاران،برای بانکهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته ایم. قلمرو زمانی این تحقیق شامل دو سال متوالی ۱۳۸۹ -۸۸می باشد. متغیرهایی که در این پژوهش به توصیف و بررسی تاثیر آنها می پردازیم شامل سرمایه فکری، سرمایه انسانی به عنوان متغییر های مستقل تحقیق،و همچنین نرخ سود سرمایه ای به عنوان متغییرهای وابسته تحقیق در نظرگرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه ساختاری بر عایدی سرمایه ای سرمایه گذاران بانک ها موثر بوده است.