سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری- واحد علوم و تحقیقات هرمزگان- دان
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ،گروه حسابداری و مدیریت، علی آ

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تاثیر سرمایه انسانی بر عایدی سرمایه ای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی این تحقیق شامل دو سال متوالی ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹ می باشد بدین منظور با استفاده از مدل تعدیل یافته پالیک و یا یک بعدی سرمایه انسانی آن تاثیر محوری ترین بعد سرمایه شرکتها سرمایه انسانی می باشد مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی بر عایدی سرمایه ای سرمایه گذاران دارای اثر مثبت می باشد و فرضیه های تحقیق مود تایید قرار گرفتند.