سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علیرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بی
حمیدرضا ناصری – استادیار ، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – دانشیار ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید صیدمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،علوم تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

وشاء گیاهی دارویی، از خانواده چتریان(Apiacea) است. جنس Dorema که در فلور ایران وجود دارد دارای شش گونه در جهان می باشند. یکی از این گونه ها با نام علمی Dorema ammoniacum که بومی ایران می باشد در بیابان های شمالی استان فارس به صورت خودرو می روید. بذر اغلب گونه های دارویی به جهت سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی دارای انواع خواب می باشند، با توجه به اینکه جوانه زنی این گیاه با مشکل روبروست بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی موثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر و جهت احیاء و پرورش آنها یک امر کاملا ضروری است.این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده سرمادهی مرطوبت روی تحریک جوانه زنی بذر صورت می پذیرد. برای تعیین مدت مناسب برای سرمادهی بذر وشاء ، دوره های سرمادهی ۱ تا ۶ هفته و در دماهای (۳، ۵، ۱۰) درجه سانتی گراد انتخاب شد. براساس نتایج بهترین طول دوره سرمادهی چهار هفته در دمای ۵ در جه سانتی گراد بود و کمترین آن در ۳ در جه سانتی گراد مشاهده شد.