سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا عزیزی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ۱

چکیده:

یکی از مهمترین و اصلیترین خصوصیات سیستم حمل و نقل ایمنی است. مطالعات متعددی در موردارتباط تعداد ، شدت تصادفات و متغیرهای اثر گذار بر آن در جهان صورت گرفته است. چنانچه از عوامل اثر گذار بر شدت تصادف شامل، جنس و سن فرد یا خودرو، نحوه حرکت، سرعت، وزن خودرو، مصرف الکل، دارو و غیره می باشند. هرچقدر سرعت بالاتر باشد شدت تصادف بیشتر خواهد بود. در این مقاله فقط به بررسی اثر سرعت بر ایمنی راه از منظر اثر گذاری بر تعداد و شدت تصادف با استفاده از مطالعات تحقیقات پیشین پرداخته و نقد مطالعات آنها توسط محقق برجسته دیگری بیان شده است. در انتها نتایج مطالعات موردی که در ایران صورت گرفته بیان خواهد شد . نتیجه گیری می شود که شدت تصادف به تغییرات سرعت وابسته است و مدلهای مطالعات پیشین در پیش بینی شدت تصادف بررسی می شود. در مورد وابستگی سرعت با تعداد تصادف درصورت ثابت ماندن سایر شرایط ،کشمکشبین عدم توانایی ما در نشان دادن میزان افزایش سرعت در افزایش تصادف وجود داشته و در عین حالی که نمی توان آن را رد نمود بطور قطعی نیز نمی توان تایید نمود.