سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عزیزیه – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران
محمدعلی محمدیان – دانشگاه آزاداهواز
خلیل الله قیصری – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش امکان ساخت نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم با ذرات تقویت کننده زیرکنیا، به روش اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرار می گیرد. آلیاژآلومینیوم استفاده شده در این پژوهش ۱۱۰۰ میباشد. ساخت نانوکامپوزیت به وسیله عملیات اصطکاکی اغتشاشی پس از افزودن نانو ذرات زیرکنیا به شیار ایجاد شده در سطح آلیاژ آلومینیوم، با سرعت چرخش ۱۲۵۰ دور بر دقیقه و با سرعت حرکتهای ۴۰,۸۰,۱۶۰,۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه انجام شد و تاثیر سرعت حرکت ابزار روی سختی و و بافت بررسی گردید. با بررسی نتایج سختی تا ۵۰ ویکرز رسیده و نتایج عکس های میکروسکوپالکترونی روبشی نشان داد با کاهش سرعت حرکت توزیع ذرات یکنواخت تر و اندازه ذرات کوچکتر میگردد. همچنین نتایج بررسی بافت با آنالیزXRD تغییراتی در بافت نانو کامپوزیت نشان داد که در سرعت حرکت ۴۰ بدلیل توزیع یکنواخت ذرات بیشترین تغییرات بافت مشاهده گردید.