سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیداسماعیل شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی نقش سرعت های دورانی و پیشروی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و تاثیر آن برروی خواص مکانیکی و متالورژیکی آلیاژهاای آلومینیاو ۶ T 0707- پرداختاه شادا اسات . در مجماو ا دو سارعت پیشروی و سه سرعت دورانی برای بررسی تاثیر سرعت های دورانی، پیشروی و شاخص حرارتی /v بر روی خواص ɷ مکانیکی و متالورژیکی جوش های حاصله استفادا گردیدا است. همچنین برای بررسی دقیقتر میکروساختار تولید شدا و عیوب موجود در جوش ا میکروسکوپ SEM ، تست خمش و کشش همراا با میکرو سختی استفادا گردید. نتایجبیانگر آن است که ابزارهای استوانه ای برای این نو آلیاژهامناسب نیستند. همچنین با افزایش سرعت پیشروی مر بین ناحیه تغییر شکل یافته شدید با مینه در منطقه TMAZ ، ا حالت نفوذی خارج می شود. ا سوی دیگر این امر موجب کاهش حرارت ورودی و در نتیجه پس دا شدن عناصر آلیاژی به مر دانه میگردد. این پدیدا همراا با کاهش انارژی شکست و افزایش سختی در نمونه های جوشکاری شدا میباشد. در سرعت هاای پی شاروی پاایین تار، افازایش سارعت دورانی با تولید حرارت بیشتر و جریان بهتر مادا، تاحد یادی موجب کاهش تشکیل عیب شدا است