سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدیجه ابوالمعالی –
هائیده صابری –
طلعت حق شناس –

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه تاثیر انواع سبک های هویت سازگارانه و ناسازگارانه مردان بر خشونت خانگی انان نسبت به همسرشان است. جامعه اماری پژوهش متشکل از دانشجویان متاهل دانشگاه های تربیت مدرش، آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و رودهن در سال ۱۳۹۰بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. شرکت کنندگان دو پرسشنامه سبک هویت و خشونت خانگی را تکمیل کردند. از روش اماری MANOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، در این پژوهش نتایج پژوهش بیانگر این بود که در مجموع بین نمره کلی خشونت خانگی نسبت به همسر در مردان دارای هویت سازگارانه و ناسازگارانه تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر خشونت جسمی و جنسی در افراد دارای سبک هویت ناسازگارانه به طور معنا داری بیش از افراد دارای هویت سازگار بود..(P 0/05<).