سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین ربی انگورانی – کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
ولی ربیعی – استادیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمود ملک زاده – کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

شمعدانی عطری گیاهی متعلق به تیره شمعدانی میباشد که اسانس آن به علت داشتن خواص ضد التهاب و ضد قارچی در صنایع داروسازی و عطرسازی کاربرد دارد، جهت بررسی تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه شمعدانی عطری، آزمایشی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور نفتالن استیک اسید با سطوح (۰ و ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰) و سایکوسل با سطوح (۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) میلیگرم در لیتر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه زنجان اجرا شد. اسانسگیری بعد برداشت و خشک کردن نمونهها توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب و جداسازی و شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه GC-MS و GC انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار اسانس از ۱۰۰۰ میلیگرم سایکوسل بدون نفتالن استیک اسید به مقدار ۱/۴۱۳ و کمترین مقدار آن از ۵۰۰ میلیگرم سایکوسل با ۸۰ میلیگرم در لیتر نفتالن استیک اسید با ۰/۹۸ درصد حجمی(میلی لیتر) مشاهده گردید. عمدهترین اجزاء تشکیل دهنده اسانس سیترونلول و ژرانیول بود، افزایش سطوح سایکوسل موجب کاهش ژرانیول و لینالول و افزایش نفتالن استیک اسید کاهش سیترونلول را بدنبال داشتند، متوازنترین نسبت بین اجزاء اصلی در تیمار ۱۰۰۰ میلیگرم سایکوسل با ۴۰ میلیگرم در لیتر نفتالن استیک اسید مشاهده شد.