سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین ربی انگورانی – کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
ولی ربیعی – استادیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمود ملک زاده – کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

شمعدانی عطری گیاهی متعلق به تیره شمعدانی می باشد، اسانس و برگهای این گیاه در صنایع داروسازی، عطرسازی، آرایشی و بهداشتی کاربرد وسیعی دارد فاکتورهای مشوق رشد که عملکرد پیکره رویشی این گیاه را بالا می برند اثر معکوسی را بر روی عملکرد اسانس دارند، در نتیجه برقراری توازن مناسب بین عوامل مشوق رشد وعوامل کند کننده رشد جهت نیل به عملکرد مناسبی از اسانس مهم میباشد، به منظور مطالعه تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید به عنوان دو عامل کند کننده و مشوق رشد بر عملکرد پیکره رویشی و اسانس گیاه شمعدانی عطری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان اجرا شد، تیمارها شامل دو نوبت اسپری برگی ماهانه محلول نفتالن استیک اسید در چهار سطح ( ۰ و ۴ و۸۰ و۱۲۰) میلیگرم در لیتر و محلول سایکوسل با غلظت ( ۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ) میلیگرم در لیتر بودند نتایج نشان داد که انتخاب غلظت مناسب نفتالن استیک اسید و سایکوسل تاثیر به سزایی در افزایش متوازن عملکرد اسانس و عملکرد پیکره رویشی بوته داشت، به گونهای که گیاهان تیمار شده با محلولهای نفتالن استیک اسید با غلظت های ۴۰ و سایکوسل باغلظت های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در افزایش متو ازن اسانس وعملکرد پیکره رویشی گیاه را داشتند.