سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام امامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدنجم الدین مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
جعفر محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ابهر

چکیده:

در گلهای شاخه بریده افزایش کیفیت ومدت نگه داری و به حداقل رسانیدن ضایعات پس از برداشت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا طرحی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور ساکارزدرچهار سطح ( ۰, ۱, ۱/۵ و ۲ درصد) و کلرور کلسیم در چهار سطح ( ۰, ۲۰۰ , ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر) و در سه تکرار و در مجموع با ۴۸ تیمار به عنوان واحد آزمایشی بر روی گل شاخه بریده ژربرا رقم پاکس به روش محلول محافظ انجام گرفت . در طی آزمایشی صفات ماندگاری گل, کیفیت گل, قطر گل, نشت الکترولیت, محتوای نسبی آب و …مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف ساکارز در صفات ماندگاری گل, کیفیت گل , قطر گل, خمیدگی گردن گل, محتوای نسبی آب و pH محلول ایجاد اختلاف معنی داری در سطح ۱ ذرصد نمودهوسطوح کلرور کلسیم در صفات کیفیت گل, نشت الکترولیت و pH محلول اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد داشت. همچنین اثر متقابل ساکارز و کلرور کلسیم در صفات ماندگاری ,کیفیت گل, قطر گل, خمیدگی گردن گل, محتوای نسبی آب و میزان جذب محلول ایجاد اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد نشان داد و درماندگاری و کیفیت گل ها بهترین تیمار ساکارز ۵/ ۱ درصد به همراه ۶۰۰ میلی گرم کلرور کلسیم بود و کمترین آن مربوط به تیمارهای شاهد و اثر اصلی ۵/ ۱ درصد ساکارز بود. بنابراین جهت افزایش ماندگاری گلهای شاخه بریده ژربرا این دو فاکتور قابل توصیه می باشند