سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سمیرا خرسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی.ملایر_انتهای خیابان شهید رجایی مجتم
حمزه امیری – استاد یار گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر غلظتهای مختلف سرب( ۴،۳،۲،۱ میلی مول بر لیتراز منبع (Pb(NO3) 2 وسالیسیلیک اسید (با غلظت ۱۰ میکرو مول بر لیتر)بر مقدارپرولین در ریشه و اندام هوایی ۲ رقم ماش سبز (گوهر وپرتو)در محیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت .سنجش مقدار پرولین به روش Bates,et al-1973 انجام شد.آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار SPSS درسطح احتمال ۱%و ۳ تکرار انجام شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار پرولین ریشه و اندام هوایی در هردو رقم نسبت به شاهد باافزایش غلظت سرب محلول غذایی ، افزایش معنی داری ( ۰۱/(P<0یافته است همچنین درصد افزایش مقدار پرولین در ریشه و اندام هوایی رقم گوهر بیشتر از رقم پرتو بود و درصدافزایش مقدار پرولین درریشه هر دورقم بیشتر از اندام هوایی بود ،همچنین اسید سالیسیلیک موجب تعدیل تنش حاصل از سرب گردید ومقدارپرولین را افزایش داد.