سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رفعت جمالیزاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
هدایت فهمی – استادیار دانشکده مهندسی آب شهید عباسپور وزارت نیرو

چکیده:

آگاهی از چگونگی تغییر پهنه سیلاب بعد از احداث سازه های ساماندهی رودخانه در دوره بازگشتهای بالاتر با توجه به اهمیت طرح، می تواند در طراحی سازه ها تاثیرگذار باشد. در این تحقیق، منطقه مورد مطالعه بازه ای به طول ۶/۷ کیلومتر از رودخانه خبر بافت در استان کرمان می باشد. شیب، نوع زمین و توپوگرافی منطقه و تجاوز به حریم رودخانه که باعث تنگ شدن بستر رودخانه وکناره شوئی زمینهای حاصلخیز اطراف رودخانه شده است، این ناحیه را مستعدسیلابهای ناگهانی نموده که به منظور کاهش خسارات ناشی از سیلاب اقدام به طراحی سازه هایی برای ساماندهی مسیر رودخانه شده است. در این تحقیق پهنه سیلاب برای دوره بازگشت های ۰۱۱ و ۰۱۱ ساله با استفاده از نرمافزارهای HEC-RAS ، HEC-GeoRAS و ArcGIS قبل و بعد از ساماندهی رودخانه تعیین شده و تاثیر سازههای طراحی شده با دوره بازگشت ۰۱ ساله رودخانه بررسی شده است. برای بررسی تاثیر سازه های ساماندهی بر پهنه سیلاب، ابتدا فایل مشخصات هندسی بازه مورد مطالعه در محیط ArcGIS با استفاده از HEC-GeoRAS تهیه،سپس به مدل HEC-RAS منتقل شده و پس از مدلسازی جریان و افزودن سازه های طراحی شده به مدل ، نتایج به محیط GIS ارسال و پهنه سیلاب با وجود و عدم وجود سازه ها در دوره بازگشتهای مختلف تعیین گردید.