سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیم پور – دانشجوی آبیاری و زهکشی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلا
امان اله هاشمی – رئیس اداره حفاظت و بهرهبرداری سازمان آب منطقهای استان فارس، کارشناس ا
فرشید عارف – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

دسترسی به آب آشامیدنی سالم حق اساسی انسان و جزء سیاستهای موثر حفاظت از سلامت جامعه می باشد. اهمیت آب، فاضلاب و بهداشت برای توسعه سلامتی برکسی پوشیده نیست و در نتیجه یکسری از سیاستهای بینالملی در این راستا شکل گرفته است .آبهای زیرزمینی در واقع بخشی از آبهای سطحیاند که یا بهطور طبیعی از طریق چشمهها به سطح زمین راه می یابند و یا توسط چاه و قنات از سفره های زیرزمینی استخراج می شوند. این آبها از منابع مهم تامین آب شیرین مورد نیاز بوده که معمولا عاری از ارگانیسم های بیماریزا هستند و احتیاج به تصفیه خاصی ندارند، بی رنگ و فاقد مواد تیره کننده بوده و ترکیب شیمیایی و دمای آنها ثابت است. آلودگیهای سطحی نیز تأثیرکمتری روی آبهای زیرزمینی دارند. جهت بررسی کیفیت آب شهرکرد و حومه (فرخشهر و شهر کیان) از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی انجام شد. با توجه به سازند آهکی دشت، سختی موجود در آب ایده اصلی بررسی حاضر گردید. به این منظور با بهرهگیری از آزمایشگاه شرکت آب منطقهای شهرکرد یکسری از پارامترها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با استانداردهای ملی و بیناللمللی مقایسه گردید. با توجه به لیتولوژی آهکی موجود در دشت و نوع سنگ رسوبی با بافت تودهای و وجود آب کارستی طبق این استانداردها، کیفیت آب جز در چند مورد سختی کلpH و TDSاز کیفیت بسیار مطلوبی جهت شرب برخوردار است و مستعد گسترش صنعت سودمند و مهم آب معدنی می باشد.