سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی ماروسی – گروه سازه های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو
سروش امیدوار – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک ت
رضا روشن –
علی خراسانی زاده –

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی سرریز در سدها، محاسبه ضریب تخلیه آن در شرایط مختلف هیدرولیکی می باشد که با مدل فیزیکی تدقیق می شود. در مطالعه حاضر تاثیر نصب پایه بر ضریب تخلیه و منحنی دبی – اشل مدل فیزیکی سرریز سد ژاوه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات درشرایط حضور پایه و عدم حضور آن انجام شد. نتایج نشان داد که حضور پایه تاثیر مثبت بر ضریب تخلیه سرریز در شرایط مختلف عملکردی دارد.همچنین با ایجاد حدود ۳ درصد انسداد )نصب پایه( در عرض سرریز، حدود ۳ درصد اشل سرریز در دبی های بالا افزایش می یابد