سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حیدریان اردکانی – دانش آموخته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی ساختار کانوپی ارقام آفتابگردان در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز آزمایشی درسال ۱۳۸۵ در قالب کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه میبد (طول جغرافیایی ۱۰ درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه و عرض جغرافیایی ۴ درجه و ۱۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ارتفاع ۱۲۳۴ متر از سطح دریا) اجرا شد. تمیارهای آزمایشی شامل تراکم های ۰ و ۲ و ۴ و ۸ و ۱۶ بوته تاج خروس ریشه قرمز در متر طولی ردیف به عنوان فاکتور اصلی و سه واریته آفتابگردان (رکورد، رماویروسکی، زاریا) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شد. در این آزمایش تأثیر تراکم های مختلف تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد، ماده خشک کل، درصد روغن، درصد پوکی، وزن دانه، قطر طبق، وزن هزاردانه و وزن خشک طبق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش تراکم علف های هرز و افزایش ارتفاع و شاخص سطح برگ آنها از میزان جذب نور توسط آفتابگردان کاسته شد. یعنی با افزایش تراکم علف هرز عملکرد و اجزای عملکرد کاهش یافت. گیاه آفتابگردان از نظر مورفولوژی دارای ارتفاع بیشتر از تاج خروس می باشد لذا ویژگی هایی همچون ارتفاع، تراکم کانوپی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد برگ در افزایش توانایی رقابت گیاه زراعی با علف هرز موثر بود. اندازه گیری مقدار نفوذ نور در کانوپی آفتابگردان نشان داد که بیشترین درصد جذب نور در بالاتر از کانوپی تاج خروس مربوط به رقم زاریا می باشد که درتراکم های مختلف تاج خروس بین ۴۵ تا ۵۹ درصد تشعشع فعال فتوسنتزی دریافت شده خود را در بالاتر از کانوپوی تاج خروس بدست آورده است. کمترین میزان دریافت نور در بالاتر از کانوپی تاج خروس مربوط به رقم رکورد می باشد که بین ۳۵ تا ۳۸ درصد متغیر می باشد.