سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نبی خلیلی اقدم – دانشجوی دکتری زراعت (تولید بذر)
ام البنین گرزین – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

رشد هتروتروفیک در مراحل اولیه نمو حاصل دو جزء است:(۱) مقدار ذخایر بذر انتقال یافته یا پویا شده و (۲) کارایی تبدیل ذخایر بذر انتقال یافته به بافت گیاهچه. این تحقیق به منظور بررسی جوانه زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه های حاصل از بذور فرسودخ شدخ سویا (رقم DPX) انجام شد. تیمارهای فرسودگی بذر شامل ۲۴ و ۱۲ و ۳۶ و ۴۸ و ۶۰ و ۷۲ و ۹۶ ساعت قرار گیری در دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای فرسودگی بذر به طور معنی داری، سرعت جوانه زنی را کاهش و زمان شروع و پایان جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی را افزایش داد. همچنین در اثر فرسودگی بذر رشد گیاهچه به طور خطی و با شیب ۰/۰۰۰۲ میلی گرم به ازای هر ساعت قرار گیری دردمای ۴۱ درجه سانتی گراد کاهش معنی دار یافت. بعد از بررسی دو جزء رشد هتروتروفیک گیاهچه ملاحظه شد که میزان استافاده از ذخایر بذر به طور معنی داری افزایش ولی کارایی استفاده از ذخایر بذر بطور معنی داری کاهش داشت.