سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارسطو مینویی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه صنعتی شاهرود
پرویز امیدی – دکتری تکتونیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت
غلامحسین کرمی – دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه نیوکاسل انگلستان، عضو هیئت علمی دانش

چکیده:

محقینی به بررسی تأثیر مسائل ساختاری در کنترل آبهای زیرزمینی و ارتباط بین شکستگیها و تأثیر آن روی ظهورو آبدهی چشمههای کارستی و هدایت الکترکی آبخوانهای کارستی در کارستها پرداختهاند.در این مقاله، تأثیر شکستگیها در رفتار هیدرودینامیکی آبخوان کارستی و رژیم تخلیه چشمه روانسر مورد مطالعه مقدماتی قرار گرفته است. این چشمه در استان کرمانشاه واقع شده و از نظر ساختاری جزء زاگرس مرتفع محسوب میگردد. به همین دلیل به شدت تحت تأثیر فعالیتهای زمین ساختی قرار گرفته و عوارض زمین ساختی متعددی از قبیل گسلها، درزهها و … در آن به وجود آمدهاند. عامل اصلی تشکیل کارست ترکیب آهکی سنگ آبخوان است که تحت تأثیر شکستگیها توسعه و گسترش یافته استدستاوردها حاکی از نقش سه دسته شکستگی بر این رفتار دارد دسته ۱ با وندN38oW با میانگین درازای برابر۷۴/۷۶ متر و متوسط بازشدگی ۳۳/۳۷ میلیمتر، نقش هدایت و تخلیه جریان آب را به عهده دارد دسته ۲ و ۳ که به ترتیب روندهای N73o E و N17o E را دارند و ۳۳ % کل درزهها را شامل میشوند، نقش تغذیه کننده حوضه را ایفا مینمایند. متوسط طول این دو دسته ۴۳/۰۹ متر و میانگین بازشدگی آنها ۶۹٫۳۰میلیمتر میباشد. اختلاف شدید آبدهی چشمه در فصول تر و خشک و سرعت بالای تخلیه آب از مخزن تأییدی بر توسعه و گسترش پدیده کارست توسط شکستگیها است