سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عبادی پور – کار

چکیده:

با توجه به خسارت شدید خشکیدگی خوشه در رقم خرمای خاصی، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار روی رقم خرمای خاصی در شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان۱۳۸۸ با دو فاکتورنوع و زمان پوشش صورت گرفت. فاکتور پوشش شامل سه نوع پوشش – خوزستان در سال ۸۹ حصیری، کیسه توری پارچهای و گونی کنفی در مقایسه با شاهد بدون پوشش و فاکتور زمان پوشش شامل پوشش خوشه ها در اواسط مرحله کیمری و اوایل مرحله خارک می باشد. به منظور تعیین میزان خسارت عارضه در تیمارهای آزمایشی در زمان برداشت محصول نمونهبرداری صورت گرفت. تجزیه واریانس داده ها با نرم افزار MSTATC مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پوشش خوشهها با سبدحصیری در اواسط مرحله کیمری یا ابتدای مرحله خلال بدلیل تأثیر مطلوب در کاهش خسارت عارضه ، ارزان بودن، فراوانی و امکان دسترسی دائمی به ماده اولیه و استفاده از ضایعات برگ نخل خرما جهت تهیه آن و همچنین امکان استفاده از آن در طی چند سال به عنوان بهترین نوع پوشش جهت کاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما معرفی میگردد.