سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین زمان مصرف ازت درگندم دیم دو آزمایش اولی با چهارتیمار N0شاهد و N30+30 و۳۰کیلوگرم ازت درهکتار درپاییز+۳۰کیلوگرم ازت درهرهکتار دربهار N60 و۶۰کیلوگرم ازت درهکتار درپاییز و ۶۰N60+60 کیلوگرم ازت درهکتار درپاییز +۶۰کیلوگرم ازت درهکتار دربهار ازمنبع اوره در۳ تکرار و دومی با ۱۰ تیمار کاربرد مقادیر و زمانهای مختلف کود ازت با منابع کودی اوره و نیترات آمونیوم و درسه تکرار به اجرا درآمد میزان فسفر مصرفی برای هر دو آزمایش ۳۰ کیلوگرم پنتااکسیدفسفر درهکتار بود نتایج این تحقیقات نشان داد که درتمامی سالها کاربرد کل کود ازت درپاییز به میزان ۶۰کیلوگرم ازت درهکتار بدون اختلاط با بذر بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود با افزایش بارندگی سال زراعی و فصول مختلف افزایش عملکرد درتیمار مذکور با مقایسه با حالت های مختلف تقسیط کود ازت بصورت تصاعدی افزایش یافت غلظت پروتئین دانه دراین تیمار پایینتر از حالت های تقسیط کودهای ازت بود اما میزان عملکرد پروتئین تولید شده بالاتر ازسایر تیمارها بود.