سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شیخ زاده برآفتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمیدرضا بلوچی – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
عبدالحسین عسکری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان

چکیده:

نیتروژن مهمترین عنصر غذایی در تولید گیاهان زراعی به شمار می آید با توجه به اینکه ۹۰درصد نیتروژنی که در کشاورزی درایران مصرف می شود بصورت کود اوره است بنابراین در این تحقیق سعی شده است مقادیر و نحوه مصرف نیتروژن به صورت اوره مورد بررسی قرارگیرد به منظور بررسی اثرات مصرف خاکی و محلول پاشی نیتروژن بعداز مرحله گرده افشانی برروی عملکرد گندم رقم آتیلا آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در منطقه حاجی آباد از توابع استان هرمزگان در قالب کرتهای خرد شده با پایه بلوک کامل تصادفی انجام گرفت دراین آزمایش فاکتور اصلی مصرف خاکی نیتروژن در چهار سطح شامل N1=0 و N2=75 , د۳=۱۵۰ و N4=225 کیلوگرم درهکتار نیتروژن و فاکتور فرعی محلول پاشی نیتروژن درچهار سطح B1=0، B2=1% , ذ۳=۲% و B4=3% اوره در سه تکرار و ۴۸ کرت بکاررفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مصرف خاکی نیتروژن برعملکرد دانه اختلاف معنی دار دارد ولی اث رمحلول پاشی نیتروژن برعملکرد دانه اختلاف معنی دار نشان نداد.