سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشرف مظفری غربا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
مجید محمودآبادی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، ایران

چکیده:

مقدار آهک در تثبیت و نگهداری فلزات سنگین در خاک از بعد تغذیه و آلودگی آب زیر زمینی مهم است. این مقاله به به بررسی اثر زمان خوابانیدن و مقدار آهک بر قابلیت دسترسی کادمیوم در خاک میپردازد. در ابتدا با افزودنآهک )کربنات کلسیم( درصد آهک خاک از ۵ درصد به ۰۱ درصد و ۰۱ درصد افزایش یافت و نمونههای خاک برای رسیدن به شرایط پایدار، به مدت ۶ هفته در شرایط گلخانه با درجه حرارت۵ ±۳۰ ورطوبت ظرفیت مزرعه خوابانیده شدند. سپس کادمیوم از منبع نیترات کادمیوم ) Cd(NO3)2 ( در سطح صفر و ۱۰ پی پی ام به نمونههای خاک اضافه شد و پس از ،۱،۳،۷،۱۴و۲۸و۵۶ روز نمونههای خاک با ۰/۰۵مول EDTA در PH =6 عصاره گیری شدند. نتایج۱ درصد وابستگی کادمیوم قابل دسترس را به مقدار آهک و زمان نشان می دهد که با افزایش درصد / در سطح ۱۵آهک و زمان خوابانیدن کاهش می یابد . نتایج نشان دادند که در سطوح بالاتر آهک کاهش میزان کادمیوم قابل عصاره- گیری بیشتر است.