سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی کریمایی طبرستانی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
امیررضا زراتی – استاد هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در مطالعه حاضر تاثیر زمان وقوع پیک سیلاب بر آبشستگی دور پایه پل مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس هیدروگرافهایی با زمان تداوم یکسان ولی زمان وقوع پیک متفاوت در آزمایشگاه تولید شد. علاوه بر این هیدروگرافهایی با دو پیک متوالی با شدت جریانهای متفاوت در شرایط پیک مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش تغییرات زمانی عمق آبشستگی نیز ثبت گردید. نتایج نشان داد برای هیدروگرافهای با زمان تداوم ثابت، زمان وقوع دبی پیک سیلاب تاثیر ناچیزی بر عمق آبشستگی نهایی دارد ولی بر توسعه زمانی آبشستگی موثر است. همچنین برای هیدروگرافهای با دو پیک متفاوت و زمان تداوم یکسان نیز، زمان وقوع پیکها بر توسعه زمانی عمق آبشستگی موثر بوده ولی اهمیت ناچیزی بر عمق آبشستگی نهایی دارد. در ادامه تغییرات زمانی عمق آبشستگی برای هیدروگرافهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، با استفاده از مدل هیدروگراف پلهایی و استفاده از روابط برآورد نرخ آبشستگی در شرایط جریان دائمی محاسبه شد. نتایج نشان داد که بدلیل در نظر نگرفتن فرآیند پر شدن حفره با عبور پیک اول، مدل هیدروگراف پلهایی توسعه زمانی عمق آبشستگی را برای هیدروگرافهای با یک پیک بهتر از هیدروگرافهای با دو پیک برآورد میکند.