سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عنایت اله تفضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بیژن کاوسی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
فردین بوستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهدی حسین فرهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر زما ن هرس و تیمار سولفات روی در محل زخم بر درصد باز ش دن جوانه ها و ۱۳۸۹ انجام گرفت . آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با دو – عملکرد انگور عسکری در سال های ۱۳۸۸فاکتور در چهار تکرار انجام گرفت . فاکتور اول تاریخ هرس شامل ( ۳۰ آبان، ۱۵ آذر، ۳۰ آذر، ۱۵ بهمن، ۳۰ بهمن، ۱۵ اسفند و ۲۹ اسفند) و فاکتور دوم سولفات روی ( ۰ و ۳۰ درصد) بود. آنالیز آماری با نرم افزار MSTAT-C ومقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت . نتایج نشان داد که اثر تاریخ هرس و سولفات روی بر روی صفاتی از قبیل درصد بازشدن جوانه ها، عملکرد و میزان روی ساقه و میوه معنی دار بود. تاخیر در زمان هرس و سولفات روی باعث افزایش درصد بازشدن جوانه ها، عملکرد و میزان روی ساقه و میوه گردید . بنابراین استفاده توام از سولفات روی ۳۰ درص در محل زخم هرس و تاریخ هرس ۳۰ بهمن تا ۲۹ اسفند برای افزایش عملکرد در انگور عسکری در منطقه سی سخت توصیه می گردد.