سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مینا سیف زاده – مرکز ملی تحقیقات فراوری آبزیان انزلی
عباسعلی مطلبی – کرج موسسه تحقیقات شیلات ایران
محمدتقی مظلومی –

چکیده:

برای پوشش کردن ماهی کیلکا از غلظت ۶ درصد پروتئین آب پنیر در دو زمان ۲و۴ ساعت استفاده شد از کیلکای بسته بندی شده درظروف یکبارمصرف با پوشش سلوفان به عنوان شاهد استفاده شد آلودگی به باکتریهای کلیفرم – اشریشیا و سودوموناس درنمونه ها مشاهده نشد پراکسید TVN ، pH شمارش کلی باکتری ها و باکرتی استافیلوکوک درنمونه های زمان ۴ ساعت درمقایسه با سایر زمان ها کاهش اما رطوبت افزایش نشان داد نمونه های زمان ۲ ساعت درمقایسه با سایر نمونه ه از کیفیت حسی بهتری برخوردار بودند p<0/05 نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان ماندگاری درسردخانه ازکیفیت خوبی برخوردار بودند اما نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داده بودند.