سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا اسدیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بروجرد
فرزاد گودرزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر زمان سرزنی بر میزان قند های احیایی و ویتامین ث در غده سیب زمینی بویژه اندازه بذری، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار (با فاکتورهای زمان سرزنی و رقم) در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا گردید. تاریخهای سرزنی در پنج سطح شامل حذف شاخ و برگ در ۲۸،۲۱،۱۴ و ۷ روز قبل از رسیدگی فیزیولوژیکی سیب زمینی و تیمار شاهد بدون اعمال سرزنی و فاکتور رقم در دو سطح شامل ارقام آگریا و ساوالان بود. بر اساس تحقیقات انجام شده دوره رسیدگی فیزیولوژیکی سیب زمینی ۱۲۰ – ۱۳۰ روز بوده که در این آزمایش ۱۲۵ روز در نظر گرفته شد. ۲ هفته پس از اعمال سرزنی عملیات برداشت غد هها صورت گرفت. رکوردگیری به صورت واحدهای ۱ مترمربعی از هرتیمار انجام شد. پس از رکوردگیری، عملکرد کل، تعداد و وزن غد ههای تولیدی در اندازه های بذری، خوراکی و کوچکتر از سایز بذری توزین و شمارش گردید. همچنین درصد قند احیایی و ویتامین ث غده در سایز های مورد نظر محاسبه شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که در غده های سایز خوراکی و بذری، درصد قند احیایی و ویتامین ث غده ها تحت اثر زمان سرزنی قرارگرفت اما عملکرد کل تحت تاثیر تیمارهای سرزنی قرار نگرفت. کمترین درصد قند احیایی در غده های با اندازه بذری و خوراکی در تاریخ تیمار ۴ بدست آمد. بیشترین درصد قند احیایی نیز در تیمار شاهد بدست آمد. همچنین بیشترین مقدار ویتامین ث در تیمار ۴ بدست آمد و کمترین مقدار نیز در تیمار ۲ حاصل شد هرچند اختلاف معنی دار با تیمار ۱ نداشت. در نهایت مشخص شد سرزنی بر درصد قند احیایی و ویتامین ث غده های سایز بذری و خوراکی تاثیر داشته و تاریخ سرزنی ۷ روز قبل از رسیدگی فیزیولوژیکی جهت افزایش ویتامین ث و کاهش درصد قند احیایی غده، در مزارع تولید سیب زمینی خصوصا مزارع تولید بذر قابل توصی ه میباشد