سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اردلان علیزاده – استادیار عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد است
سهیلا نگهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی باغبانی
کریم اجرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
مهدی زارع – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

این بررسی در سال ۱۳۸۹ بصورت آزمایشی گلدانی در قالب طرح فاکتوریل برپایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار به مورد اجرا گذاشته شد از کود سولفات آمونیوم بهعنوان منبع نیتروژن استفاده شد سطوح تیمار نیتروژن فاکتور اصلی صفر، ۱۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و مزان برداشت فاکتور فرعی شامل مرحله قبل از گلدهی و گلدهی کامل بود اسانس گیاه دارویی ریحان به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج گرددی وترکیبهای تشکیل دهنده اسانس توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی و جرم سنجی GC/MS مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که زمان برداشت برعملکرد ماده تر و خشک و عملکرد اسانس تاثیر معنی داری P<0.01 داشته است که برداشت در مرحله گلدهی کامل بالاترین تاثیر را در این خصوص داشت همچنینکود نیتروژن تاثیر معنی داری P<0.01 برهمه پارامترهای مورد بررسی داشته است و با افزایش میزان کود نیتروژن تمام پارامترها افزایش نشان دادند.