سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رسول کمرئی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی چنگیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرتیمارهای زمان برداشت و آبشویی برصفات جوانه زنی بذر گونه فوق درشرایط گلخانه و درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در ۳ تکرار به اجرا درآمد تیمارهای مورد آزمایش شامل سه زمان برداشت بذروابشویی به مدت ۱و۲و۳ روز بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان برداشت برسرعت و درصد جوانه زنی بذرگونه آتریپلکس کانسنس درسطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود تاثیر آبشویی برسرعت ودرصد جوانه زنی طول ریشه چه و ساقهچه و وزن ریشه چه و ساقه چه درسطح احتمال ۵درصد معنی دار است همچنین اثر متقابل زمان برداشت و آبشویی برصفات جوانه زنی بذرگونه مورد مطالعه درسطح احتمال ۱ درصد معنی دارا ست.