سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رسول کمرئی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی چنگیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظورارزیابی تاثیر تیمارهای زمان برداشت و آبشویی برصفات جوانه زنی بذرگونه آتریپلکس کانسنس آزمایشی درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در۳ تکرار به اجرا درآمد تیمارهای مورد آزمایش شامل سه زمان برداشت بذروآبشویی به مدت ۱و۲و۳ روز بود نتایج حاصل ا زتجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان برداشت برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه فوق معنی دار نبود اما تاثیر آبشویی برسرعت جوانه زنی درسطح احتمال ۵ درصد و برقوه نامیه درسطح احتمال ۱درصد معنی دار است همچنین اثرمتقابل زمان برداشت و آبشویی برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه مورد مطلعه درسطح احتمال ۵ درصد معنی دار است.