سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ظریف نشاط – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد حسین سعیدی راد – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عباس روحانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سیب زمینی پس از گندم، برنج و ذرت ، مهمترین محصول زراعی جهان به شمار می آید.همواره بخش عمده ای از سیب زمینی در مراحل برداشت و پس از برداشت از بین می رود که مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر این صدمات می تواند در مدیریت کاهش ضایعات موثر واقع شود. در این تحقیق، تاثیر رقم، زمان برداشت و رطوبت خاک بر روی میزان صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات رئولوژیک مانند انرژی شکست، مقاومت به نفوذ و واهلش در حین برداشت و پس از انبار مانی دو ماهه در قالب طرح آماری فاکتوریل بررسی شد. نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمین در هنگام برداشت و پس از انبار مانی دارد. از این نظر رقم آگریا بیشترین میزان صدمه را نسبت به دو رقم سانته و فونتانا دارا بود. بیشترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاک دارای رطوبت ۹ درصد (نقطه پژمردگی) بود و کمترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاک با رطوبت ۱۵ درصد (ظرفیت مزرعه ای) بود. در برداشت زود هنگام ( اواسط شهریور) بیشترین میزان صدمه و برداشت دیر هنگام ( اواخر مهر ماه) کمترین میزان درصد صدمه به سیب زمینی حاصل شد. نتایج مربوط به خواص ژئولوژیک نشان داد که رقم، زمان برداشت و مدت انبار مانی اثر معنی داری بر روی خصوصیات رئولوژیک داشته بطوریکه بیشترین انرژی مورد نیاز برای شکست برابر ۸۷/۲۲ میلی ژول مربوط به واریته فونتانا بود و کمترین آن به میزان ۷۳/۳۴ میلی ژول مربوط به واریته آگریا بود.