سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سکینه پوررنجبری صغایش – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه
نسرین فرهادی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه
علیرضا بابائی – استادیار و استاد فقید گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربی
رضا امیدبیگی – استادیار و استاد فقید گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر درصد روغن و اسیدهای چرب گیاه دارویی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) آزمایشی در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با ۳ تکرار صورت پذیرفت. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر زمانهای مختلف کشت ( ۱۲ و اسفند، ۱۲ و ۲۸ فروردین، ۱۲ و ۲۸ اردیبهشت) بر درصد روغن، درصد اسیدهای چرب گیاه کتان روغنی و تعیین مناسب-ترین زمان کاشت این گیاه در منطقه غرب تهران بود. برای استخراج و اندازه گیری میزان چربی از روش سوکسله استفاده شد . نوع اسیدهای چرب و میزان هریک با استفاده ازکروماتوگرافی گازی تعیین شدند. نتایج این بررسی نشان داد زمانهای کاشت بر درصد روغن تاثیر معنیداری ندارند ولی بر میزان اسیدهای چرب در سطح احتمال ۰/۰۱ درصد تاثیر معنیداری دارند. که بیشترین درصد اسیدهای چرب غیر اشباع مخصوصاً اسد لینولنیک و اسید اولئیک در تاریخ کاشت اول ( ۱۲ اسفند ماه ) بهدست آمدند. با توجه به نتایج بهدست آمده می توان نتیجه گرفت که تاریخ کاشت ۱۲ اسفند مناسب ترین تاریخ کاشت در منطقه غرب تهران می باشد.