سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

مبارزه با عل فهای هرز برنج بخش عمد های از هزینه تولید را به خود اختصاص م یدهد به طوری که کنترل آ نها از طریق وجین دستی درحدود ۲۰ درصد است. استفاده از روش های غیر شیمیایی مبارزه با علف های هرز نقش مهمی در کنترل آنها به ویژه در کاهش مصرف علف کش دارد. تهیه زمین مطلوب از جمله رعایت زمان شخم دوم (پادلینگ Pudding ) سبب کاهش اثر فیتوتوکسین های تولید شده در حینتجزیه مواد آلی گردیده و در نتیجه مانع از جوان هزنی بذور عل فهای هرز و رشد گیاهچ ههای آن ها می شود. به منظور بررسی اثر زمان شخم دوم در کنترل علف های هرز برنج ، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با استفاده از رقم محلی غالب منطقه (رقم شماره سه) با سه تیمار شامل شخم دوم یک ماه مانده به نشاکاری ، شخم دوم پانزده روز مانده به نشاکاری و شخم دوم یک روز مانده به نشاکاری در چهار تکرار در شهرستان بهبهان اجرا درآمد. اثر این تیماریها بر جمعیت عل فهای هرز مهم شامل سورروف ( Echinochola cros galli ) سل واش ( Monochoria Vaginalis ) قاشق واش ( Plantago aquatica- Alisma ) و اویار سلام ( Cyperus difformis ) و عملکرد برنج ارزیابی شد.نتایج بررسی ها نشان داد کم ترین جمعیت سوروف که علف هرز غالب منطقه است ، با انجام شخم دوم در یک ماه قبل از نشاکاری که در مقایسه با کاربرد تیمارهای پانزده و یک روز به ترتیب ۱۶ و ۳۴ درصد کاهش داشت. این مقایسه از نظر افزایش عملکرد ، با شخم دوم یک ماه قبل از نشاکاری نسبت به ۱۵ و یک روز به ترتیب پنج و سیزده درصد به دست آمد. در نهایت توصیه می شود حداقل پانزده روز فاصله بین شخم دوم و نشاکاری رعایت گردد