سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محمد اسماعیلی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محمد عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ماده آلی عمدتاً به عنوان یکی از شاخص های اولیه کیفیت خاک در بحث کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی ذخیره سازی کربن آلی و برخی از عناصر غذایی پرمصرف در کاربری های کشت آبی و کشت دیم غلات در حوضه آبخیز قره درق است، به این منظور پنج زمین با کاربری کشت آبی غلات و پنج زمین با کشت دیم غلات در حوضه آبخیز انتخاب شد. در نقاط انتخاب شده از عمق صفر تا ۳۰ سانتی متری نمونه خاک تهیه و در آزمایشگاه میزان کربن آلی و سایر عناصر غذایی موجود در آن ها تعیین شد. نتایج داده ها نشان داد در تمامی خاک ها در سطح یک درصد کشت در زراعت دیم سبب کاهش کربن آلی ذخیره شده نسبت به کشت در زراعت آبی شده است. در میزان عناصر غذایی در دو کاربری تفاوت ها معنی دار مشاهده نشد