سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه رازی کرمانشاه
رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در نیروگاه های آبی به منظور استهلاک فشار ناشی از ضربه قوچ در سیستم انتقال آب از تانکهای ضربه گیر استفاده می شود. بررسی تئوری نوسان سطح آب در این تانکها به علت غیر خطی بودن ترم اصطکاکی در معادله اصلی حاکم بر مسأله مشکل است. بدین منظور یک مدل ریاضی با استفاده از تکنیکهای عددی حل معادلات غیر خطی(روش رانگ-کوتای مرتبه چهار) تهیه گردیده است. در این تحقیق با استفاده از مدل ریاضی تهیه شده به تحلیل اثر جنس مجرای آب بر (یا همان زبری جدار مجرا) بر روی نوسانات سطح آب در تانکهای ضربه گیر ساده پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل از مدل مشخص گردید هرچه جدار مجرای آبرسان دارای زبری کمتری باشد، افت و خیز بیشینه سطح آب در مخزن ضربه گیر بیشتر می شود.