سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زارع مهرجردی – دانشجوی دکتری، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
اصغر دشتی رحمت ابادی – دانشیار، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

توسعه روز افزون صنعت سبب افزایش میزان استفاده از انواع یاتاقانها گردیدهاست. در سالهای اخیر رشد تقاضا در زمینه یاتاقانهای ژورنال غیر مدور ۱ جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند. کارکرد مناسب در سرعتهای بحرانی، خنک کاری مطلوبتر و توانایی بالا در حفظ شرایط تعادل و پایداری در حین عمل از جمله قابلیتهای یاتاقانهای ژورنال غیر مدور میباشند. یاتاقانهای ژورنال غیر مدور برخلاف انواع مدور که نحوه ساخت و مونتاژ آنها بر روی سیستم مکانیکی برای ابعاد مشخص، تاثیری بر عملکردشان ندارد، در صورت تغییر در شرایط ساخت و نصب، عملکرد متفاوتی را از خودن شان میدهند. این امر امکان دریافت بازخوردهای گوناگون عملکردی را برای یک یاتاقان غیر مدور با ویژگیهای ابعادی معین در شرایط مختلف بکارگیری و مونتاژ فراهم میآورد. در بررسیحاضر تاثیر زوایای نصب و انحراف ۲ بر عملکرد یاتاقانهای ژورنال غیرمدور دو- لب و سه- لب ۳ با استفاده از روش حل عددی درونیابی مشتق تعمیم یافته ۴ مورد بررسی قرار گرفتهاست. نتایج بیانگر امکان دستیابی به شرایط کارکرد مطلوب از هر منظر خاص و بر حسب هر یک از مشخصههای عملکردی یاتاقان ژورنال غیر مدور با انتخاب ترکیب مناسبی از شرایط ساخت و مونتاژ میباشد.