سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس اکبرپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران جنوب
محمدرضا ادیب رمضانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران جنوب
نوید ملا حسین – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای طراحی لرزهای سازهها، اینستکه طراح به درستی نمیداند که این بارهای لرزهای در چه جهتی، به سازه اعمال میشود .بخاطر عدم قطعیت در برآورد شرایط محلی زمین احداث سازه و نیز عدم قطعیت در تعیین محل دقیقمرکز زلزله و خصوصیات انتشار موج، منطقی است که فرض کنیم بارهای لرزهای میتوانند در هر جهتی به سازه اعمال شوند. با در نظرگرفتن این عدم قطعیتها، زاویه بحرانی برخورد، یعنی زاویهای که در آن پاسخ سازه برای یک پارامتر تقاضای لرزهای،ماکزیمم است همواره مورد توجه مهندس محاسب میباشد. این مقاله به بررسی تاثیر زوایای برخورد مختلف زلزله در سازه ۵طبقه فولادی بهسازی شده با جداساز لرزهای و میراگر اصطکاکی تحت اثر مولفه قائم حرکت زمین میپردازد. میراگر اصطکاکی در سازه جداسازی شده بمنظور بهبود عملکرد جداساز در برابر بالاآمدگی جداسازها در نظر گرفته شده است.هدف اصلی از این کار پیدا کردن بحرانیترین زاویه زلزله با سازه جداسازی شده با هسته– سربی همراه با میراگر اصطکاکی میباشد. مدل فوق تحت زلزلههای شبیهسازی شده، آنالیز دینامیکی غیرخطی گردیده است و پس از تحلیل نتایج بحرانیترین زاویه زلزله با سازه از روی نمودارهای پاسخ سازه بدست آمد.