سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین دانشمند شیرازی – عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
محسن امینی خوزانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
اصغر کریمی خرمی – مربی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابر کوه

چکیده:

در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های ۷۶ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۳ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، بین جریان های نقد عملیاتی، تغییر در حساب های دریافتنی و هزینه سهام عادی و در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین تغییر در ارزش موجودی کالا و هزینه سهام عادی وجود ندارد.