سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بهادری – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه
عطا رجب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده:

روانگرایی درماسه های اشباع یکی ازمسائل مهندسی شناخته شده دربحث ژئوتکنیک لرزه ای به شمار میآید با توجه به اینکه از یک سو ماسه های سیلت دار بیشتر از ماسه های تمیز درطبیعت یافت می شود و از سوی دیگر پتانسیل ناپایداری و روانگرایی درآنها بیشتر از ماسه های تمیز است و همچنین به دلیل آنکه تصور می شد ماسه های حاوی ریزدانه مقاومت روانگرایی بیشتری نسبت به ماسه های تمیز دارند رفتار تناوبی آنها ونیز تاثیر مسیرتنشهای مختلف درآنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است دراین مقاله رفتار تک جهته های ماسه های سیلت داردرمسیر تنشهای فشاری با دستگاه سه محوری تناوبی مورد مطالعه واقع شده است برای این منظور از ماسه سیلیسی شماره ۱۶۱ و سیلت فیروزکوه استفاده شده است دراین تحقیق تاثیر فشار تحکیمی بررفتار خاک ترکیبی دردرصدهای مختلف سیلت و ماسه درشرایط زهکشی نشده بررسی شده است.