سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیلوفر آقایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محسن زواره – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدرضا خالدیان – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

با توجه به کمبود آب در بسیاری از مناطق کشت و کار سویا در ایران و جهان، آزمایشی به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده ی علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش پنج سطح رطوبتی ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۵ درصد ظرفیت زراعی در کرت های اصلی و دو رقم ویلیامز (رشدنامحدود، زودرس و با گروه رسیدگی سه) و گرگان-۳ (رشد محدود و پرشاخ و برگ، دیررس و با گروه رسیدگی پنج) در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها، حاکی از تفاوت معنی دار ارقام در صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد دانه بود. درحالی که، آبیاری تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه نداشت. اثرات برهمکنش رقم و آبیاری در صفات مورد بررسی معنی دار نبود. نتایج مقایسه میانگین ارقام نشان داد که رقم گرگان-۳ دارای عملکرد دانه و تعداد دانه پر شده بیشتری نسبت به رقم ویلیامز می باشد. در حالی که، رقم ویلیامز دارای وزن صد دانه و تعداد غلاف بیشتری در بوته بود.