سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر علیپورسودمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آگاهی از ویژگیهای بذر علفهای هرز میتواند در برنامههای مدیریت موثر آنها مفید واقع شود. برای این هدف بررسی تاثیر رژیم رطوبتی گیاه مادری و موقیعت تشکیل بذر روی گیاه مادری بر ویژگیهای بذر خردل وحشی بررسی شد. بذور خردل وحشی خرداد۱۳۳۱ از اردبیل جمع آوری و در اواخر تابستان همان سال در دانشگاه محقق اردبیلی در گلدان کاشت شد. از زمان تشکیل اولین میوه های خردل وحشی ۳ تیمار آبیاری با دورههای ۵ ۷ و ۱۱ روز با ۳ تکرار، برای آزمایش رژیم رطوبتی اعمال شد. پس از رسیدن میوههای خردل وحشی، بذرها از دو ارتفاع مختلف )یک دوم بالایی و یک دوم پایینی( برداشت شدند. سپس بذور در آزمایشگاه علفهای هرز دانشگاه محقق اردبیلی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار ۲۱ تایی در داخل ژرمیناتور با دمای متناوب۲۰/۱۰درجه سانتیگراد و ۱۶/۸ساعت نور و تاریکی مورد تست جوانهزنی قرار گرفتند. درصد جوانهزنی، درصد خواب، سرعت و متوسط زمان جوانهزنی بذور اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش طول دورهی آبیاری خواب بذور یک دوم پایینی خردل وحشی نسبت به بذور یک دوم بالایی بیشتر و جوانهزنی آنها کم شد. همچنین موقیعت بذور تاثیری بر سرعت و متوسط زمان جوانهزنی نداشت. در حالی که با بیشتر شدن دورههای آبیاری سرعت جوانهزنی بذور افزایش و متوسط زمان جوانهزنی آنها کاهش یافت