سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر علیپورسودمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

رطوبت محیط رشدی گیاه مادری یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان بذر تولیدی علفهای هرز است. هدف از این آزمایش بررسی تاثیررژیمهای رطوبتی بر تولید بذر خردل حشی بود. بذور خردل وحشی جمع آوری شده در خرداد سال ۱۳۳۱ از اردبیل، در اواخر تابستانهمان سال در محوطه بیرون گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی در گلدان کاشت شدند. از زمان تشکیل اولین میوههای خردل وحشی ۳تیمار آبیاری با دورههای ۵ ۷ و ۱۱ روز با ۳ تکرار، برای آزمایش رژیم رطوبتی اعمال شد. پس از رسیدن میوههای خردل وحشی، بذرها از دو ارتفاع مختلف )یک دوم بالایی و یک دوم پایینی( برداشت شدند. . تعداد خورجین در هر بوته، تعداد بذر در خورجین، وزن صد دانه، تعداد بذر تولید شده در هر بوته و عملکرد تک بوته اندازه گیری شدند . تجزیه واریانس دادهها نشان داد که با افزایش دورههای آبیاری تعداد خورجین، تعداد بذر تولید شده در هر بوته و عملکرد تک بوته به طور معنیداری کاهش یافت. همچنین تولید خورجین و بذر خردل وحشی در یک دوم بالایی بیشتر از یک دوم پایینی آن بود. در حالیکه رژیم رطوبتی بر وزن صد دانه و تعداد بذر در خورجین خردل وحشی تاثیری نداشت