سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

پنبه یکی از محصولات زراعی مهم ایران است که به دو منظور استفاده از الیاف و روغن کشت میشود. این گیاه از جمله محصولات مهم و استراتژیکی است که به دلیل دارا بودن ارزش افزوده بالا، از اهمیت خاصی برخوردار است. وجود میزان آب کافی و زمان مناسب آبیاری در پنبه از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا که هر دو فاکتور بر میزان عملکرد موثر هستند. برنامه آبیاری در پنبه باید به گونهای باشد که بتواند رطوبت کافی و مورد نیاز هر یک از مراحل نموی را تامین نماید. از طرفی، یکی از راهکارهای افزایش عملکرد در گیاه پنبه، تغذیه متعادل این گیاه میباشد. در این راستا، نقش عناصر ریزمغذی که از آنها تحت عنوان عناصر خرد با تاثیر کلان نام برده می شود، دارای اهمیت زیادی است. به منظور تعیین تاثیر عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کیفی الیاف و شناخت اثرات متقابل آب و تغذیه بر روی گیاه پنبه، مطالعهای در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی خاتون آباد متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به صورت طرح کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری مزرعه به عنوان فاکتور اصلی بر اساس ۸۰ و ۱۶۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A و محلولپاشی عناصر ریزمغذی به عنوان فاکتور فرعی با غلظت ۴ درهزار برای تیمارهای دوبار محلولپاشی، ۶ درهزار برای تیمارهای سهبار محلولپاشی و بدون محلولپاشی برای تیمار شاهد اعمال شدند. نتایج آنالیزهای آماری نشان میدهد که اثر متقابل آبیاری و مصرف عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کیفی الیاف از قبیل میانگین طول الیاف، استحکام الیاف، ظرافت الیاف و شاخص الیاف کوتاه معنیدار است و بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار وجود دارد