سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میروفا مشکوه – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی –
رضا درویش زاده –
عبدا… حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، بخش نهال و بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد هیبریدهای جدید آفتابگردان آزمایشی مزرعهایی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی آذربایجان غربی در طی فصل زراعی ۸۷-۸۶ ترتیب داده شد. طرح آزمایسشیمورد استفاده بلوکهای کامل تصادفRCBD) بر مبنای آزمایشات فاکتوریل با سه تکرار بود. فاکتورهای مورد مطالعه رژیم آبیاری (فاکتورA با ۴ سطح ۹۰،۱۲۰ ،۶۰ و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و ارقام جدید آفتابگردان (فاکتورB با سه سطح لاکومکا، مستر و ایروفلور بود. عملکرد و برخی اجزای عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد سطوح مختلف آبیاری و هیبریدها به طور معنی داری بر تمام صفات مورد بررسی تاثیر داشتهاند