سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

انسیه فانی اخلاق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – عضو هیأت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال ذبر( کرج )
عباس شهدی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت )
محمد ربیعی – پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت )

چکیده:

به منظور بررسی ا تثر ی روی و منگنز بر ارقام کلزا در ا ت سان گیلان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت اجرا گردید . در این آزمایش، فاکتورها شامل استفاده از کودمیکرو (ریز مغذی) در ۴ سطح (سولفات روی، سولفات منگنز، توام سولفات روی و سولفات منگنز و عدم کاربرد آنها ) و ارقام در ۳ سطح شامل Hyola 401 و Hyola 308 و RGS006 در نظر گرفته شدند . نتایج نشان داد که اثر کود ریزمغذی بر ارتفاع گیاه، تعداد خورجین در گیاه، طول خورجین ساقه اصلی، طول خورجین ساقه های فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شد . اثر رقم بر ارتفاع گیاه، تعداد خورجین در گیاه، تعدا د دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار گردید اما اثر متقابل تیمارهای آزمایشی فقط بر تعداد خورجین در گیاه و تعداد دانه در خورجین معنی دار شد. نتایج نشان داد که تعداد خورجین در گیاه و تعداد دانه در خورجین با تیمار کاربرد سولفات روی به همراه سولفات منگنز در رقم هایولا ۴۰۱ بیشترین تعداد خورجین در گیاه و تعداد دانه در خورجین را داشت.