سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد اسفندیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی –
همایون دارخال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کپه کاری برزاویه ساقه گیاه ذرت با زمین و افزایش احتمال و رس پژوهشی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان که درسال ۸۹ اجرا شد این تحقیق براساس آزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد عوامل مورد بررسی شامل روش کاشت دردو سطح شامل روش کاشت تک بوته و کپه ای دو بوته ای و هیبرید شامل هیبریدهای ۷۰۴ SC 500 ، SC 647 ، SC 633 ، ZP ی ۶۷۷ ZP بود نتایج این تحقیق نشان داد زاویه ساقه با زمین گیاهان موجود درهر کپه درهر دو مرحله گرده افشانی و مرحله رسیدگی فیزیولوژیک بدلیل فرار ازیکدیگر کاهش یافته و درنتیجه احتمال خطر ورس افزایش پیدا کرد.