سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جمشیدی – سازمان تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحم-د یاسوج
محمدجعفر بحرانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور ارزیابی اقتصادی روش های مبارزه با علف های هرز علف های هرز ذرت دانه ای (Zea may L.) آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه ای در باشت واقع در شهرستان گچساران انجام شد. تیمارها شامل حضور علف های هرز در تمام دوره رویش ( شاهد ۱)، بدون علف هرز در تمام دوره رویش ( شاهد ۲ )، دو بار وجین در مراحل یک برگی و ۸ برگی ( شاهد ۳)، آترازین به میزان ۱/۵کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی توفوردی به میزان ۲ لیتر در هکتار، آترازین به میزان ۱/۵کیلوگرم در هکتار + یک بار کولتیواسیون، آترازین + دوبار کولتیواسیون، آترازین + اکوئیپ به میزان ۲/۵لیتر درهکتار و ارادیکان به میزان ۴ لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی+ توفوردی بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف مبارزه با علف های هرز و شاهد حضور علف هرز تفاوت معنی داری روی ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه وجود داشت. از نظر عملکرد دانه تیمار وجین هفتگی بهترین تیمار بود وپس از آن تیمار ارادیکان + توفوردی با اختلاف کمی قرار داشت