سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم مهدی زاده هفت چشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
فرهاد فرخی اردبیلی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم یکی از نشان دهنده های مهم کاهش باروری می باشد. با استفاده از سیستم CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) می توان مورفومتری اسپرم را با سرعت و دقت بیشتری انجام داد. دقت مورفومتری اسپرم توسط CASA تحت تاثیر روش های آماده ساز ی اسپرم ها قرار دارد. آزمایش حاضر برای ارزیابی تاثیر نوع رنگ آمیزی ومقایسه مورفومتری به صورت غیر اتوماتیک و اتوماتیک توسط نرم افزار CASA انجام گرفت. نمونه های منی از ۵ راس قوچ قزل موجود در گوسفندداری دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و با استفاده از واژن مصنوعی جمع آوری شده و پس از رقیق سازی به وسیله محلول PBS با روش Diff Quick و هماتوکسیلین رنگ آمیزی شدند. مورفومتری اسپرم ها با میکروسکوپ متصل به CASA و با بزرگنمایی X100 انجام گرفت. از نمونه منی هر قوچ حداقل ۱۰۰ اسپرم توسط نرم افزار شناسایی گردید. ارزیابی ابعاد مورفومتریکی سر اسپرم نشان دادکه اختلاف معنی داری در بین روشهای ارزیابی مورفومتری اتوماتیک و غیر اتوماتیک وجود دارد (P<0.05) . ابعاد سر اسپرم های بدون رنگ آمیزی و رنگ آمیزی شده با Diff Quick وهماتوکسیلین در هنگام اندازه گیری با هر دو روش اتوماتیک و غیر اتوماتیک اختلاف معنی داری را نشان دادند (P<0.05) .بزرگترین ابعاد سر در اسپرم های رنگ آمیزی شده با Diff-Quick سپس بدون رنگ آمیزی و کمترین آن در اسپرم های رنگ آمیزی شده با هماتوکسیلین مشاهده گردید. بر اساس نتایج این تحقیق میانگین ابعاد سر اسپرم قوچ قزل تحت تاثیر روش های مورفومتری و روش رنگ آمیزی قرار دارد