سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایلناز سجادیان – دانشجوی دکتری روانشناسی
حمیدطاهر نشاط دوست – استاددانشگاه اصفهان
حسین مولوی – استاددانشگاه اصفهان
رضا باقریان سرارودی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

رویکرددرمانی شناختی رفتاری برای درد مزمن اثرعوامل روانی زیستی و گستره کلی از عواملی کهدرد را ایجادنموده و حفظ می کنند دریک برنامه درمانی بازشناسی می نماید به ارتباطات متقابل بین افکار هیجانات رفتارها و فرایندهای روانشناختی می پردازد هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر درمان گروهی شناختی رفتاری مدیریت درد برکاهش علائم چندبعدی و فاجعه آ فرینی درد زنان مبتلا به کمردرد شهراصفهان می باشد دریک کارازمایی بالینی تصادفی دوسوکور با پیش آزمون پس ازمون همراه به گروه کنترل تعداد ۲۶ بیمار با تشخیص کمردرد مزمن از مراکز درمانی و چندمطب خصوصی شهراصفهان بصورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی به دو گروه ازمایش و یک گروه کنترل گماشته شدند مشارکت کنندگان دردو گروه به پرسشنامه غربالگری چندبعدی درد و مقیاس فاجعه افرینی درد دردو مرحله پیش ازمون و پس ازمون پاسخ دادند گروه ازمایشی درطی هشت جلسه تحت درمان شناختی رفتاری قرارگرفتند.